Menu Zamknij

cmentarz ŻYDOWSKI W KOWALU

Pierwsze wzmianki o osadnictwie żydowskim w Kowalu pochodzą z 1531 roku.

Pozwolenie na zamieszkiwanie, handel i rzemiosło w mieście, zostało wydane w 1578 roku

przez króla Stefana Batorego, następnie potwierdzane przez królów: Władysława IV Wazę

w 1635 roku i Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku.

Społeczność żydowska w Kowalu sukcesywnie się powiększała, w 1674 roku liczyła około 20,

w 1765 roku około 260 osób, w 1820 roku około 800, pod koniec wieku XIX około 1400,

a w 1939 roku – przeszło 1500 osób. Ogromne znaczenie i rola Żydów

w życiu gospodarczym i społecznym Kowala utrzymało się do 1939 roku.

 

Koniec żydowskiej społeczności Kowala nastąpił podczas II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku hitlerowscy okupanci zaczęli niszczenie obiektów żydowskich oraz masowe wysiedlenia

i wywózki trwające do 1941 roku. Żydzi z Kowala trafili do obozów pracy,

gett w Warszawie i Łodzi, a później do obozów koncentracyjnych w Chełmnie nad Nerem

oraz Auschwitz. Prawie wszyscy zostali zamordowani. Po wojnie światowej wróciło

kilkanaście osób, z których większość opuściła Kowal do końca lat 60. XX wieku.

Lokalizacja

Cmentarz położony na wschodnim krańcu miasta, przy ul. ks Dominika Jędrzejewskiego. Z centrum powinniśmy kierować się ulicą Dobiegniewską w kierunku na Grodztwo. Będąc na wysokości stadionu miejskiego należy skręcić w osiedlową ulicę Jędrzejewskiego. Po niecałych 100 metrach widzimy po prawej stronię łąkę, a w jej głębi zarośnięty zagajnik. Tu znajduje się cmentarz.

Od północy i wschodu graniczy z gruntami uprawnymi, od południa z oczyszczalnią ścieków i miejską bazą materiałową, a od zachodu z ulicą Jędrzejewskiego i domami prywatnymi. Przy północno-zachodnim narożu przechodzi zaprojektowana ulica Ottomara Pipera.    
Obszar wydzielony katastralnie – obręb nr 1 Miasto Kowal, działka ewidencyjna nr 1134. Powierzchnia około 1,20 ha. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Stan prawny

Obiekt figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków (od 1987) i gminnej ewidencji zabytków (od 2010). Opracowano 2 karty cmentarza: w latach 80. XX w. i w 1992 r. (Ewa Szulc).
Cmentarz stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Gminy Miasta Kowal. Sklasyfikowany jako teren zadrzewiony i zakrzewiony.

Wartości kulturowe

Teren cmentarza to materialne dziedzictwo Żydów, którzy osiedlili się w Kowalu już w pierwszej połowie XVI wieku jednoznacznie przyczynili się do rozwoju miasteczka. Wartość kulturowa uległa niestety zatraceniu w momencie, kiedy zabrakło przedwojennych żydowskich mieszkańców Kowala. Istnieją pogłoski, że nagrobki posłużyły jako materiał budowlany do utwardzenia dróg, a także mogły zostać zabrane przez kamieniarzy.
Historia społeczności żydowskiej w Kowalu była jednym z przedmiotów rozważań Fundacji Ari Ari, w ramach realizacji projektu wolontariackiego „I nastała cisza… Rakutowo na Kujawach” w 2009 roku. W 2022 roku Fundacja Ari Ari podjęła się wspólnie z władzami Gminy Miasta Kowal upamiętnienia kirkutu. W dziejach cmentarza jest to już druga próba. W 1986 roku, przy okazji zatwierdzenia przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce projektu budowy oczyszczalni ścieków jego w bezpośrednim sąsiedztwie miało dojść do wystawienia tablicy pamiątkowej, co nigdy nie zostało urzeczywistnione.  
Cmentarz żydowski w Kowalu to jeden z najstarszych, (jeśli nie najstarszy) udokumentowanych kirkutów w województwie kujawsko-pomorskim. 

Żydzi w Kowalu - rys historyczny

Pierwsze wzmianki na temat Żydów w Kowalu pochodzą już z 1531 roku. Natomiast pierwsza informacja na temat cmentarza żydowskiego datowana jest na 24 grudnia 1568. W tym dniu kasztelan brzeski i starosta kowalski Rafał Działyński podpisał akt przekazania gruntu pod cmentarz. Tym samym możemy zaliczyć kirkut w Kowalu do najstarszych w Polsce. Akt ten określał także wysokość opłat, jaką należało uiścić za pochówek u starosty. Jeszcze przed potopem szwedzkim w 1634 roku Władysław IV potwierdził prawo Żydów z Kowala do ich domów, gruntów, bóżnicy i cmentarza. Niestety wojny, zarazy i zniszczenie miasta w kolejnych dekadach XVI wieku spowodowały, iż na krótko przestali mieszkać w mieście. Ponownie pojawili się w drugiej dekadzie XVIII wieku i odtąd społeczność żydowska zaczęła trwale rosnąć w siłę. W 1827 roku urządzono w mieście kwartał żydowski – ich własną dzielnicę mieszkaniową. Na początku II połowy XIX wieku tutejsi Żydzi stanowili największy odsetek spośród wszystkich mieszkańców miasta, ponad 43%. Natomiast ilościowo najwięcej Żydów mieszkało tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku, 1400 osób. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, w odróżnieniu od ościennych miasteczek, odsetek mieszkańców wyznania mojżeszowego nie spadał i utrzymywał się na poziomie 30%.
 
Żydowscy handlarze i rzemieślnicy stanowili bardzo istotny komponent życia gospodarczego miasta, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Wedle spisu z 1928 roku Blisko 2/3 zarejestrowanych rzemieślników i ponad ¾ zarejestrowanych handlowców było pochodzenia żydowskiego. Przodowali w handlu zbożem, tekstyliami i obuwiem, a także w ilości sklepów spożywczo-kolonialnych. Największe składki płacili kupcy: Bencjon Szymsio i Dawid Tchórz. Wśród rzemieślników znanymi i wpływowymi członkami społeczności żydowskiej byli: szewc Efraim Chaskiel, właściciele tartaku Szlama Opertowicz i wspomniany wyżej Dawid Tchórz. Należy także wspomnieć o nietuzinkowej postaci lekarza porucznika Ignacego Lewi.
 
Majątek gminy został uszczuplony poprzez pożar miasta w 1921 roku – spalona została mykwa i rzeźnia oraz domy najuboższych mieszkańców. Mykwę i rzeźnię odbudowano dopiero w 1932, a ubogich przeniesiono do wspólnego drewnianego budynku. Zgodnie ze spisem z 1932 roku tutejsza gmina żydowska dysponowała murowaną synagogą, małą bóżnicą (bet hamidrasz), mykwa, rzeźnia, dom dla ubogich i starców, ogród warzywny (1ha) i cmentarz (oparkaniony w 75%) z domem drewnianym dla stróża i budynkiem murowanym używanym, jako dom przedpogrzebowy. Przywódcą religijnym był Szmul Jehuda Wajngott. Pełnił funkcję rabina przez 37 lat do 1934 roku, gdy paraliż spowodował odsunięcie od służby.
 
Kowalacy Żydzi byli członami wielu organizacji gospodarczych, społecznych, oświatowych, religijnych i politycznych. Wedle danych z 1931 roku największym poparciem cieszyli się syjoniści. Angażowali się także w wyborach do władz miejskich. Zasiadali w zarządzie straży pożarnej, byli ławnikami w miejscowym Sądzie Grodzkim. 
 
Fala nastrojów antyżydowskich z lat 30. XX wieku nie ominęła Kowala. Co jakiś czas dochodziło do pikiet ich sklepów i warsztatów, rozwieszania plakatów antyżydowskich, rozdawania ulotek o charakterze antysemickim. Co ciekawe, jedna z takich pikiet, zorganizowana w 1938 roku przez członków Stronnictwa Narodowego z pobliskiego Lubienia Kujawskiego zakończyła się wynajęciem przez miejscowych Żydów polskiej bojówki.
 

Jednak mniej lub bardziej poważne zajścia były jedynie mglistym echem tego, co nastąpiło od września 1939 roku. Po zajęciu Kowala przez wojska niemieckie i wprowadzenia władz hitlerowskich rozpoczęły się zakrojone na szeroką skale działania mające na celu zniszczenie kowalskich Żydów. Rabunki sklepów i warsztatów, pobicia, demolowania mieszkań i zmuszanie do pracy przymusowej to tylko preludium zbrodniczych działań. Pierwsze wysiedlenia i przejęcia majątku nastąpiły jeszcze we wrześniu. Identycznie jak w przypadku pozostałych sąsiednich miasteczkach, część Żydów z Kowala wywieziono do obozu pracy w Buku niedaleko Poznania. Statystyki z 1940 roku mówią, że wysiedleńców z Kowala notowano w Warszawie, Żyrardowie i Błoniu. Jeszcze w tym samym roku część społeczności wywieziono do getta w Warszawie. Kres nastąpił w 1941 roku, gdy część wywieziono do podpoznańskich obozów pracy, a część do łódzkiego getta. Podobno pozostawiono 3 starców, których potem zamordowano.
Po wojnie, jeszcze w latach 40. XX wieku, w Kowalu przebywało około 20 Żydów. Najwytrwalsi wyjechali w latach 60. XX w.

Opracowanie dokumentalne: Michał Wiśniewski, Arkadiusz Ciechalski
Opracowanie projektowe: Fundacja Ari Ari
Autorzy zdjęć: Michał Wiśniewski, Fundacja Ari, Ari

Współfinansowanie

Dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa/ Projekt pt. Zapomniane cmentarze. Dziedzictwo kulturowe Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

Współfinansowane w ramach programu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

Cmentarz dla osiadłych w Kowalu Żydów to jeden z najstarszych, udokumentowanych kirkutów na Kujawach, akt przekazania gruntu nosi datę 24 grudnia 1568. Położony był za miastem nieopodal nieistniejącej dziś wsi Pełczyce. Podczas II wojny światowej kowalski cmentarz żydowski został zniszczony przez niemieckich okupantów. Choć nieczynny, pozostaje miejscem wiecznego spoczynku licznej grupy obywateli Kowala wyznania mojżeszowego.

.

Plan cmentarza

Karta cmentarza

Tablica informacyjna

Wykonano w ramach projektu: