Menu Zamknij

spacer szlak
ewangelicki
we włocławku

SZLAK EWANGELICKI – TOMASZ DZIKI – 2020

Pałac Klaukego – ul. Kościuszki 26. Pałac z ok. 1912, siedziba Włocławskiej Fabryki Drutu C. Klauke (1895). W okresie II wojny światowej w pałacu funkcjonowała siedziba gestapo. Po wojnie nastąpił ponowny rozruch fabryki, która w 1948 została przejęta przez państwo i funkcjonowała odtąd jako Włocławska Fabryka Lin i Drutu Stalowego, obecnie firma Drumet.

Pałac Mühsama – ul. Kościuszki 2. Pałac wybudowany wg projektu Antoniego Olszakowskiego w 1884 dla Hugona Mühsama, właściciela Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych oraz Odlewni Żelaza. Początkowo funkcjonował tu Dom Rolniczy. Przez pewien czas działał również kantor fabryczny. Po II wojnie światowej funkcjonowały tu Kujawskie Zakłady Maszyn Rolniczych.

Ulica Kilińskiego – Dawniej ulica Wspólna. Ulica powstała w latach 80. XIX w. (1883-1884 – wytyczenie) dzięki inwestycji Hugona Mühsama (fabryka maszyn i narzędzi rolniczych).

Szkoła handlowa – Siedziba obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej. Szkoła jest spadkobiercą siedmioklasowej Szkoły Handlowej, która została utworzona z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego pod przewodnictwem Ludwika Bauera. W okresie powojennym w budynku funkcjonowało Gimnazjum Realne, a od 1932 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Ziemi Kujawskiej.

Dom Miłosierdzia Zboru Ewangelickiego – Słowackiego 4. Siedziba wybudowana w 1905 z inicjatywy i za pieniądze Adeli i Ludwika Bauerów. Zbór działał do 1945. Obecnie budynek jest nieeksploatowany.

Kościół ewangelicko-augsburski – ul. Brzeska 20. Neogotycka świątynia parafii ewangelicko-augsburskiej została wybudowana w latach 1877-1881 wg projektu Franciszka Tournelle’a. Fundatorem kościoła był Fryderyk Wilhelm Cords, który zapisał na poczet świątyni 16 500 rubli. Na budowę świątyni złożyły się też datki parafian.

Fabryka Wódek i Wód Gazowanych Ludwika Bauera – ul. Brzeska 1. W budynku mieszkał Ludwik Bauer. Od 1878 działała tu firma Rektyfikacja Włocławska Ludwik Bauer, a także destylarnia wódek oraz octownia. Fabryka została przeniesiona do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Starodębskiej w 1890.

Pałac Steinhagena – ul. Bechiego 2. Pałac został zbudowany w latach 1923-1925 przez Alberta Bojańczyka. Mieszkał w nim Feliks A. Steinhagen, inżynier, przemysłowiec, dyrektor włocławskich fabryk celulozy i papieru, ewangelik, żołnierz kampanii wrześniowej, polski patriota. W 1999 odznaczony pośmiertnie medalem Za udział w wojnie obronnej 1939.

Zabytki kultury ewangelickiej we Włocławku - widok współczesny

Wielokulturowość Włocławka w XIX w. i latach II RP - osadnictwo ewangelickie

Tomasz Dziki

Pojęcie wielokulturowość pochodzi od angielskiego słowa multiculturalism. Jest to określenie społeczeństwa, którego cechą charakterystyczną jest występowanie na jednym obszarze grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne. Aktualnie termin dotyczy typowych wielonarodowych społeczności amerykańskiej i kanadyjskiej oraz m.in. społeczeństw państw Europy Zachodniej, których władze cały czas borykają się z wypracowaniem odpowiedniej polityki „multikulti”.

Obecne społeczeństwo Włocławka, w zasadzie, jest jednolite po względem narodowym i wyznaniowym. Mniejszość romska nie ma znacznego udziału procentowego w ogólnej liczbie ludności miasta. Nie ma również istotnego wpływu na kierunki jego rozwoju. Inaczej sytuacja przedstawiała się w poprzednich epokach. W XIX w. i okresie międzywojennym społeczeństwo Włocławka było mocno zróżnicowane pod względem narodowym i wyznaniowym. Przenikały się kultury: polska, żydowska, niemiecka i rosyjska. Pod względem wyznaniowym mieszkali w mieście katolicy, wyznawcy religii mojżeszowej, ewangelicy, wyznawcy prawosławia. Niewielką wspólnotę religijną utworzyli także baptyści.

Ustalenie ram chronologicznych funkcjonowania wielokulturowego Włocławka nie stwarza większych problemów. Do 1796 r. Włocławek był prywatnym miastem biskupów, czego konsekwencją był zakaz osiedlania się innowierców. Sytuacja uległa zmianie w wyniku dwóch ostatnich rozbiorów Polski (1793 i 1795). Od 1793 r. do miasta napływali Prusacy (protestanci), najpierw żołnierze, potem także urzędnicy, rzemieślnicy, kupcy. Konfiskata majątków kościelnych z 1796 r. spowodowała, że Włocławek przestał być miastem prywatnym, zniknęły również bariery ograniczające osiedlanie się ludzi innych narodowości. Koniec wielokulturowego Włocławka datuje się na lata II wojny światowej. Okupacja hitlerowska oraz jej skutki zmieniły strukturę narodową i wyznaniową miasta. (…)

Drugą, pod względem liczebnym, mniejszością narodową funkcjonującą we Włocławku w XIX w. i latach 1918-1939 byli protestanci. Pojawili się w okresie zaboru pruskiego. Z upływem czasu ich udział procentowy w ogólnej liczbie mieszkańców rósł z 7,3% w 1820, do ponad 10% w 1899 r. Pod względem zawodowym dominowali rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy. W II połowie XIX w. część dużych fabryk istniejących w mieście była założona i stanowiła własność ewangelików. Rozwój liczebny sprawił, że w drugim dziesięcioleciu XIX w. miejscowi protestanci rozpoczęli starania o przejęcie na potrzeby religijne drewnianego kościółka pw. św. Wojciecha przy ul. Brzeskiej. Kościół przejęto w 1821 r. Parafia włocławska powstała w 1829 r. Pierwszym pastorem był Juliusz Ludwig (1808-1876), który po odejściu z Włocławka w 1835 r. szybko stał się pierwszoplanową postacią Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Królestwie Polskim. Dalszy rozwój parafii spowodował, że wspomniany kościół przestał wystarczać. Nowy kościół, który istnieje przy ul. Brzeskiej powstał w 1881 r. Pobudował go pastor Rudolf Zirkwitz (1829-1895), również osoba znana w środowisku protestanckim w całym Królestwie.

Wpływ włocławskich ewangelików na rozwój i życie miasta w każdej dziedzinie życia jest niepodważalny. Do najbardziej zasłużonych włocławskich protestantów zaliczyć należy Ludwika Bauera (1851-1927), wybitnego włocławianina, przemysłowca, burmistrza miasta, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Włocławka (1917 r.). L. Bauer m.in. założył organizację charytatywną Dom Miłosierdzia Zboru Ewangelickiego, która była jedną z najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji w Królestwie Polskim, i po której zabudowania istnieją do dzisiaj przy ul. Słowackiego. Odegrał również główną rolę w uzyskaniu zgody na uruchomienie w mieście 7-klasowej Szkoły Handlowej, dzisiejszego Liceum im. Ziemi Kujawskiej. Innymi zasłużonymi dla Włocławka przedstawicielami tej mniejszości byli m.in.: Ferdynand Bohm (zm. 1847 r.), założyciel w 1816 r. największej w Królestwie Polskim fabryki cykorii (obecnie Delecta); Hugo Mühsam (1856-1930), przemysłowiec, kupiec, działacz społeczny, założyciel fabryki maszyn rolniczych przy obecnej ul. Kilińskiego (wtedy Wspólnej); Feliks Steinhagen (1904-1939), inżynier, przemysłowiec, współwłaściciel i dyrektor włocławskich fabryk celulozy, oficer 14 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939 r.; Wilhelm Haack (1816-1899) fabrykant, kupiec, założyciel pierwszej w mieście fabryki maszyn rolniczych (późniejsza fabryka „Wisła”), radny miasta (1862 r.).

Fabryka Cykorii Bohma (obecnie siedziba zakładu Delecta)
Zdjęcie pruskiej mapy Włocławka z 1803 r.

W 1793 r., w wyniku II rozbioru Polski, Włocławek przeszedł pod panowanie Prus. Wszedł w skład nowoutworzonej prowincji Prusy Południowe. W 1793 r. władze pruskie nie wydawały własnych przepisów w zakresie organizacji miast. Najpierw przystąpiono do zbadania ich sytuacji prawnej, organizacyjnej i gospodarczej. Dzięki tym działaniom powstał m.in. znany z literatury historycznej pruski opis Włocławka z 1793 r.

Po upadku powstania kościuszkowskiego przyśpieszono prace nad nowymi regulacjami prawnymi. Efektem tego było m.in. wprowadzenie do wszystkich urzędów języka niemieckiego, pruskiego prawodawstwa.

Dla historii Włocławka najważniejszą decyzją władz pruskich było zlikwidowanie jego statusu prywatnego miasta biskupiego. Na mocy deklaracji rządu pruskiego z 28 VII 1796 r., o przejęciu dóbr kościelnych, Włocławek przeszedł pod zarząd państwowy.

oprac. dokumentalne: Tomasz Dziki oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari autorzy zdjęć: Robert Feter, zdjęcia archiwalne: archiwum Fundacji Ari Ari

Sponsorzy:

Spacer pt. Szlak ewangelicki we Włocławku jest propozycją wybrania się w podróż po wielokulturowym mieście ubiegłych wieków. W jej obrębie znalazły się zarówno miejsca, związane z historią gospodarczą, jak i sakralną i polityczną ewangelików, którzy przybyli do Włocławka, budując tu nie tylko swoje fabryki, ale także tutejszą kulturę.

Trasa: Kościuszki – Plac Wolności – Kilińskiego – Mickiewicza
– Słowackiego – Brzeska – Cyganka – Stodólna – Bechiego

Punkty na trasie spaceru: Pałac Klaukego – Pałac Mühsama – Ulica Kilińskiego – Szkoła Handlowa – Dom Miłosierdzia Zboru Ewangelickiego – Kościół Ewangelicko-Augsburski – Fabryka Wódek i Wód Gazowanych Ludwika Bauera – Pałac Steinhagena

Szlak ewangelicki - pocztówki

Kościół ewangelicko-augsburski, ul. Brzeska 20, Włocławek
Dom Miłosierdzia Zboru Ewangelickiego, ul. Słowackiego 4, Włocławek

Trasa spaceru na pocztówce

Kościół ewangelicko-augsburski - widok współczesny

Kościół ewangelicko-augsburski na pocztówkach

Widok drewnianego kościoła p.w. św. Wojciecha z XVII w., który istniał przy ul. Brzeskiej. W 1821 r. został przejęty przez nowotworzoną w mieście parafię ewangelicko – augsburską, i wykorzystywany był przez ludność protestancką do pobudowania na tej samej nieruchomości obecnie istniejącego kościoła.

Systematyczny wzrost liczby cywilnej ludności protestanckiej w mieście w pierwszych dziesięcioleciach XIX w., stworzył problem w kwestii miejsca zaspokajania przez nich potrzeb religijnych. W 1818 r. Starsi Zgromadzenia Kościelnego skierowali wniosek do władz powiatowych o przyznanie im, nie użytkowanego wtedy od dawna, kościoła św. Wojciecha, w celu odprawiania w nim nabożeństw. Działania te spotkały się ze sprzeciwem Kościoła katolickiego. Władze Królestwa Polskiego w 1821 r. zdecydowały o przekazaniu go miejscowym protestantom. Ostateczne przekazanie kościoła, wraz z częścią wyposażenia wewnętrznego (pozostały m.in. ołtarze, obrazy, ambonę), sfinalizowano w marcu 1821 r. Pierwsze nabożeństwo ewangelickie w kościele zostało odprawione 31 V 1821 r.

Wykonano w ramach projektu: